Convocatoria 2017

Pechada o 20 de setembro de 2017.

intalent-application

Prazo da Convocatoria 2017 pechado o 20 de setembro de 2017.

Para calquera consulta sobre a convocatoria e a presentación de solicitudes debe contactar por correo electrónico con intalent@udc.es

Documentación
que cómpre presentar

intalent-web-02

Memoria técnica

  • Memoria da traxectoria investigadora do solicitante
  • Resumo da proposta de investigación (proxecto)
  • Currículo resumido
  • Datos xerais da persoa solicitante
  • Declaración de todas as solicitudes realizadas ás convocatorias de Ciencia Excelente
  • Listaxe das estancias de investigación en países distintos a aquel en que se doutorou
  • Declaración responsable e compromiso asinado para presentarse a convocatorias de Ciencia Excelente a través da UDC
intalent-web-03

Outra documentación

  • Copia do DNI ou NIE da persoa candidata, ou copia do pasaporte en vigor, unicamente no caso de que sexa estranxeira
  • Copia do título de doutor ou da certificación académica, onde figure indicación expresa da data en que se obtivo o grao de doutor
  • Outros (opcional): carta de motivación, CV completo…